ajutor de stat, ajutor de stat 50 de bani, ajutor de stat transportatori, ajutor de stat motorina

Probabil că foarte mulți dintre voi ați auzit deja despre hotărârea guvernului de a acorda ajutor de stat pentru transportatori de 50 de bani/ litru de motorină. 

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a anunțat că aproximativ 3.000 de transportatori rutieri de marfă şi de persoane vor beneficia de o schemă de ajutor de stat de 300 milioane de lei pentru echilibrarea creşterii preţului la combustibil.

Valoarea ajutorului de stat pentru tansportatori este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro pe întreprindere, echivalent în lei. 

A.R.R. va pune la dispoziția transportatorilor începând cu data de 27.06.2022,  sistemul informatizat de administrare a schemei de ajutor de stat pentru depunerea cererilor de compensare și a documentelor însoțitoare.

Ajutorul de stat va fi acordat transportatorilor licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene, care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, contra cost sau transport public local,  inclusiv  transport de persoane, în mod regulat.

Deciziile de ajutor de stat pentru transportatori se vor emite până la data de 31.12.2022, iar plata efectivă se poate face până la 31 iulie 2023, inclusiv.

Comunicat oficial ajutor de stat pentru transportatori de 50 de bani pe litrul de combustibil

ajutor de stat, ajutor de stat 50 de bani, ajutor de stat transportatori, ajutor de stat motorina

Condițiile în care poți beneficia de ajutorul de stat pentru transportatori de 50 de bani pe litrul de carburant

Sunt eligibili transportatorii care îndeplinesc urmãtoarele condiții:

 • Sunt licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
 • Dețin cel puțin un vehicul eligibil;
 • Transportatorii stabiliți în România trebuie sã nu figureze inactivi potrivit prevederilor Codului de procedurã fiscalã sau sã nu se afle în inactivitate temporarã, înscrisã în Registrul Comerțului și sã nu beneficieze de alte compensații pentru activitatea de transport desfãșuratã cu vehicule eligibile, cu excepția celor care efectueazã transport public local;
 • Împotriva lor nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au fost emise asemenea decizii, acestea au fost puse în aplicare conform prevederilor legale în vigoare;
 • Alimenteazã vehiculele de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici sau din rezervoarele pentru consum propriu deținute;
 • Nu se află în faliment, procedurã de executare silită, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;
 • Nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri;
 • Transportatorii licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie să prezinte o declarație pe propria rãspundere din care să rezulte că efectueazã transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum și o listă a vehiculelor eligibile utilizate pentru transportul rutier de mărfuri contra cost, transportul rutier de mărfuri în cont propriu și dețin o licență comunitară și pentru transportul de persoane.

Cum se depune cererea pentru compensare

Se poate solicita ajutor de stat în baza unei cereri, depusã la Autoritatea Rutierã Românã, pentru toate vehiculele deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea, începând cu prima zi a trimestrului urmãtor celui pentru care se solicită ajutorul de stat.

În categoria cheltuielilor admise se încadreazã facturile emise cu 30 de zile lucrãtoare înaintea publicãrii în Monitorul Oficial a hotărârii.

Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, vor încheia un protocol de colaborare pentru transmiterea informațiilor referitoare la transportatori, necesare pentru evaluarea cererii.

Documente necesare pentru depunerea cererii schemei de ajutor de stat

După cum spuneam mai sus, pentru solicitarea ajutorului de stat, transportatorii depun la administratorul schemei o cerere de compensare a creșterii prețului la combustibil, potrivit modelului din anexa nr. 1.

Cererea pentru obținerea ajutorului de stat trebuie să fie însoțită de următoarele documente, prezentate în format electronic:

 1.  copie de pe certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA;
 2.  copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu emitentul inelului emițător/receptor, după caz;
 3. copie de pe dovada deținerii dispersorului electronic pentru distribuție prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii), în cazul operatorilor economici stabiliți în România;
 4. declarație pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) și d);
 5. declarație pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e)-l);
 6. declarația pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, o declarație pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic nu este încadrat în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;
 7. în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice, un borderou centralizator al cantităților de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, precum și copii de pe facturile de achiziție a combustibilului, emise de către stațiile de distribuție sau de către terți. Borderoul se întocmește pe baza informațiilor din facturile de achiziție a combustibilului și din anexele la facturi;
 8.  în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităților de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, precum și copii de pe facturile de achiziție a combustibilului. Acest borderou se întocmește pe baza informațiilor stocate pe unitățile electronice de stocare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) pct. (ii);
 9. copie de pe documentul din care reiese deținerea contului de tipul 50.70 „Disponibil din subvenții și transferuri“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea, pentru operatorii economici stabiliți în România, sau contului bancar, pentru operatorii economici stabiliți în alte state membre;
 10. copii ale scrisorilor de transport – C.M.R. prevăzute în Convenția privind contractul pentru transportul rutier internațional de mărfuri pe șosele, aferente transporturilor pentru care solicită compensarea, în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu.
 
 • Facturile de achiziție a combustibilului trebuie să conțină informațiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
 • Facturile pentru alimentările de combustibil și anexele acestora sunt emise, de regulă, de stațiile de distribuție, în situația în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emițător/receptor sunt gestionate de către aceste stații. În cazul în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emițător/receptor nu sunt gestionate de stațiile de distribuție, ci de către terți, aceștia vor emite facturile pentru alimentările de combustibil și anexele acestora.
 • În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puțin următoarele informații: stația de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul de identificare al cardului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emițător/receptor, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului la momentul alimentării.
 • Facturile de achiziție a combustibilului nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru acordarea ajutorului de stat.

Documentele justificative penru ajutorul de stat trebuie păstrate 10 ani

Cei care beneficiază de ajutorul de stat vor trebui să păstreze anumite documente timp de 10 ani, în caz contrar se poate primi o amendă de 5.000 – 10.000 lei.

Documente ce trebuie păstrate daca aplicati pentru ajutor de stat:

 • fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele lor de alimentare, bonurile de consum de la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv. Acestea trebuie să aibă în mod obligatoriu înscrise cel puţin următoarele informaţii: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bord la momentul alimentării;
 • înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de ajutor de stat;
 • documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de ajutor de stat;
 • documentele de vânzare, export, distrugere pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;
 • anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor;

Studiu de caz – Taxele și prețul combustibililor în România

În cadrul Institutului European pentru Studii Economice  s-a realizat un studiu de trei universitari (de la Universitatea din București, ASE București și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca), privind taxele și accizele aplicate producției, distribuției și comercializării carburanților în România. Conform studiului acestea sunt responsabile pentru o parte însemnată a prețului plătit de consumatorii finali. (datele au fost analizate când prețurile erau mai mici decât acum)

Acciza pentru motorină este de 2.052,89 lei/tonă (1,73 lei/litru), iar acciza pentru benzină este de 2.458,10 lei/tonă (1,89 lei/litru).

Un litru de benzină costa „la pompă” în data de 25 aprilie 2022, în medie, 7,84 lei, iar motorina 8,72 lei. Fără TVA și fără accize, litrul de motorină 5,6 lei iar cel de benzină ar fi costat 4,7 lei.

Analizând prețurile, rezultă că nu mai puțin de 36% din cele pentru motorină, respectiv 39% din sumele plătite pentru benzină, merg către bugetul de stat în contul accizelor și al TVA-ului .

Radu Nechita, Conf. dr. Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca susține că prețul carburanților influențează prețurile tuturor produselor de pe piață. Așadar, se produce un efect de domino care duce la o creștere generalizată a tuturor prețurilor, ceea ce influențează cursul de schimb utilizat la calcularea accizei. Astfel, având de-a face cu un cerc vicios care contribuie și mai mult la scumpirea produselor și serviciilor și la pierderea puterii de cumpărare a românilor.

Cum au procedat alte țări europene

Prețurile la motorină și la benzină au fost plafonate la 480 de forinți pe litru în Ungaria. Aceasta înseamnă că la un curs de 0.0132 lei per forint, 6,33 lei per litru de benzină și motorină.

Acest plafon de 480 de forinți pe litru a fost impus încă din toamna anului trecut de guvernul Ungariei.

Ulterior, după cum probabil ați aflat, legislația s-a modificat, fiind aplicată doar pentru mașinile înmatriculate în acea țară, deoarece se făcea un turism al carburanților.

La începutul lunii mai, ministrul Energiei, Virgil Popescu spunea că fiecare țară își face propria politică de preț și pentru scăderea acestora trebuie lucrat la reducerea taxelor, parte care ține de Ministerul de Finanțe.

15 state europene care au decis reducerea accizelor la carburanţi pentru diferite perioade de timp.

Aceste state sunt: Belgia, Croaţia , Cipru  Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Malta, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovenia şi Suedia.

Dincolo de toate acestea, transportatorii trebuie să țină cont de și de alte modificări legislative aduse pachetului de mobilitate cum ar fi: Declarațiile IMI și Licențele de transport 3,5 T.

Obține ajutorul de stat simplu și rapid

Domeniul transporturilor este unul în care apar deseori modificări și poate fi dificil să ții pasul cu ele, CargoTrack vine în ajutorul transportatorilor cu o serie de soluții pentru a le ușura activitatea.

Timpul dedicat documentării și întocmirii actelor necesare pentru fiecare șofer poate fi economisit cu ajutorul serviciilor puse la dispoziție de noi.

CargoTrack vă oferă sprijin și consultanță gratuită cu privire la documentele necesare în transport.

Ne-am gândit că și obținerea ajutorului de stat poate fi dificilă pentru dumneavoastră, dacă nu este urmată o procedură corectă de întocmire și depunere a documentației.

În acest sens poți cere ajutorul echipei CargoTrack care vă informează, consiliază și depune acest dosar pentru dumneavoastră la autoritățile competente. 

Ce zici dacă noi te-am ajuta cu aceste documente?

Nu îți face griji, vei primi consultanță GRATUITĂ la fiecare pas din partea specialiștilor noștri, tocmai pentru a face acest proces cât mai prietenos pentru tine!

Deoarece avem experți care studiază neîntrerupt legislația și tot ceea ce se întâmplă, te putem ajuta să obții foarte simplu ajutorul de stat.

Această schemă de ajutor de stat are și un buget limitat, de aceea vă recomandăm să aplicați cât mai repede pentru obținerea lui.

5/5 - (24 votes)
Vlad
Vlad
Vlad

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *